Hvordan er det nu lige med skat på investering? - Sparindex

Der er forskellige skatteregler alt afhængig af, hvilke type midler du vælger at investere med, og hvad du investerer i.

Her kan du læse om skat ved investering af frie midler i investeringsfonde.

Når du investerer almindelig opsparing – frie midler

Investeringsfonde er velegnede til investering af almindelig opsparing, også kaldet frie midler. Frie midler er beskattede penge, som ikke er bundet i en pensionsopsparing. Det er penge, som du kan forbruge her og nu.

For frie midler afhænger beskatningen som hovedregel af, om fonden er:

 1. Udbyttebetalende (minimumsbeskattet) eller
 2. Akkumulerende (lagerbeskattet)

I udbyttebetalende fonde modtager du løbende et kontant udbytte, typisk én gang om året, fra fonden. Det kan du læse mere om på vores side om udbytte.

I akkumulerende fonde bliver udbyttet ikke udbetalt, men i stedet investeret igen og tilføjet fondens indre værdi.

1) Udbyttebetalende fonde

Hvis fonden er udbyttebetalende og overholder reglerne om opgørelse af minimumsudlodning, afhænger beskatningen af, hvad fonden i overvejende grad investerer i.

Aktiebaserede fonde
Gevinst og tab på udbyttebetalende fonde, hvor aktieandelen er 50% eller mere (aktiebaserede fonde), beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Du skal være opmærksom på, at der kan være afvigelser fra dette, hvorfor vi anbefaler, at du orienterer dig via fondens prospekt.

Udbytte fra aktiebaserede fonde beskattes som aktieindkomst. Der fratrækkes automatisk udbytteskat inden udbetalingen af udbyttet.

Udbytteskatten er en skat, du betaler, før du kender din samlede aktieindkomst. Så det er en skat, som efterfølgende kan blive justeret. Det sker helt automatisk.

Obligationsbaserede fonde
Gevinst og tab på udbyttebetalende fonde, hvor obligationsandelen er over 50% (obligationsbaserede fonde), beskattes som kapitalindkomst efter realisationsprincippet.

Udbytte fra obligationsbaserede fonde beskattes som kapitalindkomst, og der fratrækkes ikke skat på udbytte inden udbetaling i fonde, der alene indeholder obligationer. Investerer fonden i både obligationer og aktier, fratrækkes der på samme måde som i de aktiebaserede fonde udbytteskat inden udbetalingen svarende til satsen for aktieindkomst.

2) Akkumulerende fonde

Gevinst og tab på akkumulerende fonde (investeringsselskaber) beskattes som udgangspunkt som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Gevinst eller tab – hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, du har ejet investeringsbeviset – beskattes årligt efter lagerprincippet. Gevinst og tab beskattes eller fradrages i din kapitalindkomst. Det indebærer en beskatning på mellem ca. 26% og ca. 42% – afhængigt af din øvrige kapitalindkomst og personlige indkomst.

I 2020 blev der indført skatteregler om aktiebaserede investeringsselskaber. Reglerne gælder kun, hvis fonden hovedsageligt investerer i aktier og er blevet godkendt af Skat. Det er fonde, der figurerer på Skats såkaldte ”positivliste” over akitebaserede investeringsselskaber. Det kan du læse mere om i vores indlæg om reglerne.

Figur 1. Skatteregler når du investerer frie midler i Sparindex.

Når du investerer via en Aktiesparekonto

Investeringsfonde, hvor afkastet ellers indgår i personers aktieindkomst, kan også købes for midler indbetalt på en Aktiesparekonto. En Aktiesparekonto oprettes via et pengeinstitut.

På en aktiesparekonto er der et loft for indskud. Der kan kun indsættes penge, indtil værdien af kontoen når et vist grundbeløb. I 2021 er grundbeløbet 102.300 kr.

Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Er den samlede værdi steget for indkomståret, skal du betale skat af gevinsten. Er der opstået et tab for indkomståret, overføres tabet til modregning i fremtidige gevinster.

Skatten på gevinster fra en Aktiesparekonto er 17%. Denne skatteprocent gælder også for udbetalte udbytter.

 

Hvad betyder realisationsprincippet og lagerprincippet?

Ved realisationsprincippet beskattes gevinster og tab i det år, du sælger beviser, og udbytter beskattes i det år, du får dem.

Ved lagerprincippet sker beskatningen årligt af både realiserede og urealiserede gevinster. Det vil sige, at du bliver beskattet uanset, om du har solgt beviser eller ej.

Hvad betyder det, om det er kapitalindkomst eller aktieindkomst?

Aktieindkomst beskattes i 2021 med 27% af de første 56.500 kr. (For ægtefæller er grænsen 113.000 kr.) Aktieindkomst herudover beskattes med 42%.

Beskatning af kapitalindkomst afhænger af dine øvrige indkomstforhold og kan variere meget. I 2021 er det som udgangspunkt fra ca. 25,6% op til 42,7% inkl. kirkeskat.

 

Alt indberettes automatisk til SKAT

Køb, salg, udbytter og ultimobeholdninger indberettes automatisk til SKAT. Gevinst og tab beregnes derfor automatisk af SKAT, hvis købet har fundet sted i 2010 eller senere. For en god ordens skyld bør du altid kontrollere, at oplysningerne på årsopgørelsen er korrekte, da der kan opstå fejl.

Beskatning af Sparindex’ fonde

Langt størstedelen af Sparindex-fondene er udbyttebetalende og aktiebaserede og beskattes derfor som aktieindkomst efter realisationsprincippet, når du investerer for frie midler.

Sparindex har en enkelt fond, der er akkumulerende og dermed beskattet efter lagerprincippet. Det drejer sig om fonden Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL.

Sparindex har ikke søgt Skattestyrelsen om, at fonden bliver aktieindkomstbeskattet, så den er derfor fortsat beskattet som kapitalindkomst.
Herudover er der to Sparindex-fonde, der er obligationsbaserede og derfor også beskattes som kapitalindkomst. Det er fondene:

 • Sparindex Stabile Obligationer KL A
 • Sparindex Lav Risiko KL.

Her er en oversigt over beskatningen for alle vores fonde, når du investerer frie midler:

Beskatning ved investering for frie midler

Beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet

 • INDEX Bæredygtige Europa KL
 • INDEX Bæredygtige Global KL
 • INDEX Bæredygtige USA KL
 • INDEX DJSI World KL
 • INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL
 • INDEX Globale Aktier KL
 • INDEX Bæredygtige Global KL
 • INDEX Emerging Markets KL
 • INDEX Europa Growth KL
 • INDEX Europa Small Cap KL
 • INDEX Europa Value KL
 • INDEX Høj Risiko KL
 • INDEX Japan Growth KL
 • INDEX Japan Small Cap KL
 • INDEX Japan Value KL
 • INDEX Mellem Risiko KL
 • INDEX OMX C25 KL
 • INDEX USA Growth KL
 • INDEX USA Small Cap KL
 • INDEX USA Value KL


Beskattes som kapitalindkomst efter realisationsprincippet

 • INDEX Lav Risiko KL
 • INDEX Stabile Obligationer KL


Beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet

 • INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL

 

Dette materiale er kun vejledende, og beskatningen kan afhænge af individuelle forhold. Hvis du er i tvivl om dine personlige skatteforhold, bør du søge rådgivning.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

4 Kommentarer

 1. Per Andersen

  Hej. Jeg læst at I beholder 27% af udbetalt udbytte til skat. Mit spørgsmål er så. Hvis nu jeg køber f. eks. USA Growth fra min aktiesparekonto hos Nordea. Hvis I tilbageholder 27% af udbetalt udbytte. Hvordan hænger det så sammen med, at jeg kun skal beskattes med 17% ?

  Svar
  • Sparindex

   Der tilbageholdes ikke aconto udbytteskat på investeringer på en aktiesparekonto eller fra en pensionskonto. Her bliver der fulde udbytte udbetalt. Jeg håber dette svar hjælper dig på vej? Ellers er du velkommen til at kontakte os igen. Venlig hilsen Sparindex

   Svar
 2. Anders

  Jeg har haft store tab på mine indexfonde i Sparinvest 2022. Hvorfor fremgår det ikke af årsopgørelsen for 2022?

  Svar
  • Sparindex

   Tak for dit spørgsmål.

   Hvis du har realiseret et kurstab i 2022, er din bank forpligtet til at indberette det til SKAT. Hvis det ikke er gjort, vil jeg anbefale dig at rette henvendelse til din bank.

   Venlig hilsen
   Sparindex

   Svar

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.