Sparindex-fonde skifter navn og strategi, to nye Sparindex-fonde lanceres - Sparindex

Sparindex-fondene Nye Obligationsmarkeder (udbyttebetalende) og Nye Obligationsmarkeder Akk. (akkumulerende) skifter navn og skal fremadrettet udelukkende investere i et bredt udsnit af statsobligationer fra udviklingslande i lokal valuta, hvorfor fondene samtidig skifter strategi og benchmark. Fondene vil fremover hedde INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta, og INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A. De to fonde forbliver i Værdipapirfonden Sparindex.

Nye Obligationsmarkeder

ISIN DK0060254043
Afdelingsnavn før ændring Nye Obligationsmarkeder
Afdelingsnavn efter ændring INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta
Specifikationer Børsnoteret
Forventede adm. omk. 0,60%
Suspension / børspause 2/5 – 3/5 2024

Nye Obligationsmarkeder Akk. – KL A

ISIN DK0060254126
Afdelingsnavn før ændring Nye obligationsmarkeder Akk. – KL A
Afdelingsnavn efter ændring INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. – KL A
Specifikationer Børsnoteret
Forventede adm. omk. 0,60%
Suspension / børspause 2/5 – 3/5 2024

På grund af omlægningen i fondene vil det være nødvendigt at suspendere handlen i perioden 2. maj 2024 til 3. maj 2024. Sidste handelsdag for fondene inden ændringerne er 1. maj 2024, og første handelsdag efter suspensionen vil være 6. maj 2024.

Lancering af to nye fonde

Herudover opretter vi to nye Sparindex-fonde: INDEX Emerging Market Bonds og INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A, som også investerer i et bredt udsnit af stats- og virksomhedsobligationer fra udvik-lingslande men i hård valuta, og som er hhv. udbyttebetalende og akkumulerende.

INDEX Emerging Market Bonds

ISIN DK0062729406
Afdelingsnavn INDEX Emerging Market Bonds
Specifikationer Børsnoteret 13/5 2024
Forventede adm. omk. 0,50%

INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A

ISIN DK0062729596
Afdelingsnavn INDEX Emerging Market Bonds Akk. – KL A
Specifikationer Børsnoteret 13/5 2024
Forventede adm. omk. 0,50%

Det vil sige, at investorer fremover kan investere i INDEX Emerging Market Bonds i lokal valuta eller INDEX Emerging Market Bonds i hård valuta – begge i både en akkumulerende og udbyttebetalende udgave.

I forbindelse med ændringerne justeres de løbende administrationsomkostninger for de eksisterende fonde, så de fremover forventes at være 0,60 pct. for de versioner, der er i lokal valuta. De nye fonde i hård valuta forventes at få løbende administrationsomkostninger på 0,50 pct. Forskellen skyldes, at det typisk er dyrere at forvalte værdipapirer i lokal valuta end i hård valuta.

Se udsendt fondsbørsmeddelelse her.

Hvad er forskellen på hård og lokal valuta i denne forbindelse?

Med udtrykket ’hård valuta’ mener vi primært investeringer i amerikanske dollar, som afdækkes til danske kroner. Dvs. at investors valutarisiko minimeres.
Med lokal valuta menes investeringer i obligationer, der er udstedt i lokal valuta, og hvor valutarisikoen ikke afdækkes til kroner.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.