Hvad er forskellen på Sparindex’ fem indeksfonde med globale aktier? - Sparindex
Sparindex udbyder fem forskellige fonde med globale aktier – Sparindex Globale Aktier, Sparindex DJSI World, Sparindex Globale Aktier Bæredygtig og Sparindex Globale Aktier Min. Risiko, hvor sidstnævnte findes i både en udbyttebetalende og en akkumulerende (akk.) version.

Læs om de fem forskellige fonde samt deres ligheder og forskelle herunder.

Sparindex Globale Aktier

Sparindex Globale Aktier er den af Sparindex-fondene, som investerer i det bredeste udvalg af aktier og kan betragtes som Sparindex’ mest ’neutrale’ globale aktiefond.

Indekset, fonden følger, omfatter flest aktier, blandt Sparindex’ fem fonde, og investeringerne er spredt på mange forskellige lande rundt om i verden – på både developed markets (udviklede markeder) og emerging markets (nye markeder). Indekset, fonden følger, omfatter ca. 8.000 aktier.

I modsætning til de fleste almindelige globale indeks omfatter indekset ikke alene store og mellemstore aktier men også de mindre såkaldte small cap-aktier.

Ud over at dette giver en bredere eksponering end de fleste tilsvarende fonde, kan det også betyde, at der ved de løbende rebalanceringer i indekset er færre ændringer i beholdningen, fordi der ikke skal ændres i indekset, hver gang aktier går fra at være mid cap til small cap eller omvendt. Dermed kan fonden alt andet lige ses som mere passiv end sammenlignelige fonde uden small cap-aktier.

Fonden er en god måde, hvorpå du som investor kan få en generel eksponering til aktier på verdensbasis og dermed opnå en stor spredning på mange forskellige aktier. Fonden kan også være et godt fundament for en portefølje, hvor du fx selv har udvalgt enkelte aktier og ønsker at mindske risikoen ved at øge din diversificering.

Sparindex Bæredygtige Global

Sparindex Bæredygtige Global investerer i globale aktier i både developed og emerging markets, men forskellen i forhold til fx Sparindex Globale Aktier er, at der er omfattende krav til porteføljens bæredygtighed og ansvarlighed. Indekset, fonden følger, omfatter ca. 1.000 aktier.

Det bæredygtige aspekt dækker blandt andet over, at fonden følger et såkaldt Paris-aligned benchmark, som er konstrueret med henblik på at investere i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om at begrænse globale temperaturstigninger som følge af klimaforandringer.

Ud over kravene relateret til klimaaftryk, jf. Paris-aftalen, er der generelt en omfattende ESG-screening af de selskaber, der indgår i benchmarket, som dermed også skal leve op til omfattende krav som ansvarlig ledelse og sociale forhold for at kunne indgå. Fonden er desuden Svanemærket.

Samtidig med det bæredygtige aspekt ligger der også i konstruktionen af benchmark-indekset, at det skal minimere afvigelserne (tracking error) fra verdensindekset MSCI ACWI – altså, under de begrænsninger, som bæredygtighedskriterierne udgør. Med andre ord forsøger man at følge verdensmarkedet så godt som muligt, samtidig med at man er underlagt relativt omfattende krav til bæredygtighed.

Formålet med fonden er således at give investorer mulighed for at investere passivt i en bred global aktieportefølje men bæredygtigt på samme tid.

Sparindex DJSI World

Sparindex DJSI World investerer i aktier i både developed og emerging markets.

Benchmark-indekset tager udgangspunkt i 2.500 aktier på verdensbasis, som derefter bliver screenet for en række ESG-faktorer, hvor kun aktier i de 10 pct. bedste virksomheder målt på disse ESG-faktorer inden for deres respektive industrier kan indgå i indekset.

Det resulterer i en noget mere koncentreret portefølje end i fx Sparindex Globale Aktier. Som eksempel fylder Microsoft-aktien ca. 4 pct. i Sparindex Globale Aktier, men næsten 11 pct. i Sparindex DJSI World.

Der investeres dog stadig i et bredt udvalg af aktier. Indekset, fonden følger, omfatter ca. 300 aktier.

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko og Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk.

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko eksisterer både som en udbyttebetalende fond og som en akkumulerende fond, Sparindex Globale Aktier Min. Risiko Akk. Denne forskel betyder, at beskatningen er forskellig, når man investerer for frie midler. Teknisk set er det to forskellige fonde, selv om strategien er den samme. Derfor kan der i perioder opstå meget små forskelle i afkastet.

Fondene adskiller sig fra de øvrige fonde blandt andet ved kun at investere i developed markets. Derudover er der det særlige ved benchmark-indekset, fondene følger, at det er sammensat gennem en optimeringsproces, der har til formål at reducere risikoen. Det resulterer i en mere defensiv investering, som typisk er forbundet med mindre risiko end globale aktier generelt set.

Selv om risikoen reduceres, er der fortsat tale om fonde, der investerer 100 pct. i aktier, hvilket alt andet lige vil være forbundet med en vis risiko. Indekset, fondene følger, omfatter ca. 250 aktier.

Fondene har som følge af den særlige strategi typisk oplevet en mere stabil udvikling, som kan både falde men også stige mindre end det generelle marked, når der er markante udsving.

Mere specifikt har der i de seneste år været en negativ sammenhæng mellem merafkastet for fondene i forhold til markedet. Med andre ord har fondene relativt set klaret sig godt, når markedet har klaret sig dårligt, og mindre godt, når markedet har klaret sig godt.

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko skiller sig ud

Ser man på afkastet i de fem forskellige fonde de seneste fem år, har de givet fra ca. 36 pct. til 82 pct. totalt i perioden, hvilket svarer til mellem 6,4 pct. og 12,8 pct. om året annualiseret – dvs. afkastet i den nævnte periode konverteret til årlige afkast.

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko har skilt sig særligt ud afkastmæssigt med et lavere – men noget mere stabilt – afkast end de øvrige fire fonde. Fonden har en risiko, målt ved standardafvigelsen, der er ca. 30 pct. lavere end fx Sparindex Globale Aktier, når man betragter de seneste fem år. Det skyldes fondens mere defensive egenskaber., hvilket betyder, at fonden ikke er særlig følsom over for, om det går op eller ned i økonomien. Det vil sige, at man som investor typisk vil opleve mindre fald, når markedet er negativt – og omvendt lidt lavere afkast i perioder med positive markeder, hvilket også fremgår af grafen.

Fx var 2022 et år præget af et negativt aktiemarked med markante udsving. Her havde Sparindex Globale Aktier Min. Risiko en mere stabil udvikling, som resulterede i et afkast for 2022 på -5,10 pct. i forhold til fx fonden Sparindex Globale Aktier som gav -13,14 pct.

Værdiudvikling på 5 år pr. 31. maj 2024

Kilde: Sparinvest

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Fremtidige afkast kan være negative.

Fakta og sammenligning pr. 31-05-2024

Fond Globale Aktier DJSI World Bæredygtige Global
Benchmark-indeks Morningstar Global All Cap TME Screened Select Dow Jones Sustainability Index World ex. All MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability Index
Antal aktier i beholdning* 2.033 277 915
Geografi Developed og emerging markets Developed og emerging markets Developed og emerging markets
Aktiestørrelser Large- mid- og small-cap Large- og mid-cap Large- og mid-cap
Løbende adm. omkostninger 0,50% 0,50% 0,50%
Udbyttebetalende Ja Ja Ja
Beskatning frie midler Aktieindkomst Aktieindkomst Aktieindkomst
Bæredygtigheds-profil (SFDR-artikel) 8 8 9
Svanemærket
Klimaaftryk (ton CO2e pr. mio. euro investeret) 44,64 30,29 25,02
Gennemsnitligt årligt afkast (5 år) 12,1% 12,8% 10,4%
Volatilitet (5 år) 15,0% 13,5% 14,9%
Sharpe ratio (5 år) 0,71 0,83 0,61
Tracking error (3 år) 0,59% 0,32% 0,38%
Fond Globale Aktier Min. Risiko Globale Aktier Min. Risiko Akk.
Benchmark-indeks Morningstar Developed Markets TME Min. Volatility Screened Select Morningstar Developed Markets TME Min. Volatility Screened Select
Antal aktier i beholdning* 249 248
Geografi Developed markets Developed markets
Aktiestørrelser Large- og mid-cap Large- og mid-cap
Løbende adm. omkostninger 0,50% 0,50%
Udbyttebetalende Ja Nej
Beskatning frie midler Aktieindkomst Kapitalindkomst
Bæredygtigheds-profil (SFDR-artikel) 8 8
Klimaaftryk (ton CO2e pr. mio. euro investeret) 32,94 32,88
Gennemsnitligt årligt afkast (5 år) 6,4% 6,4%
Volatilitet (5 år) 11,5% 11,5%
Sharpe ratio (5 år) 0,47 0,46
Tracking error (3 år) 0,16% 0,16%

*Bemærk, at forvaltere ofte sampler benchmark-indekset. Det vil sige, at der ikke nødvendigvis investeres i alle aktierne i benchmark-indekset, men blot i en mindre, repræsentativ del af de aktier, der indgår. Derfor vil man opleve, at Sparindex reelt investerer i et lavere antal aktier, end der indgår i det indeks, fonden følger.

Volatilitet, sharpe ratio og tracking error

  • Volatiliteten er et mål for udsving i afkastet og dermed risikoen
  • Sharpe ratio er i grove træk et mål for det afkast, man får i forhold til den risiko, man tager
  • Tracking error måler risikoen for afvigelser i forhold til benchmark-indekset

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest/Værdipapirfonden Sparindex og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.