Privatlivspolitik

Sparinvests privatlivspolitik for kunder i Sparindex

Denne databeskyttelsespolitik har til formål at informere dig om, hvorledes Sparindex og ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Kingosvej 1, 2630 Taastrup, Danmark, CVR.nr. 35 81 63 99, (“Sparinvest”), behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. Databeskyttelse er vigtig for Sparinvest, derfor har vi truffet en række foranstaltninger for at sikre denne beskyttelse og overholdelse af regler om beskyttelse af personoplysninger.

Formålet med behandling af dine personoplysninger

Sparinvests formål med at behandle dine personoplysninger er at yde dig kvalificeret rådgivning angående investeringer via vores services, gennemføre transaktioner og administrere dit kundeforhold i denne sammenhæng. Behandling af dine personoplysninger er således nødvendig for, at vi kan yde dig vores services.

Personoplysninger anvendes også til markedsføringsmæssige formål, herunder for at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

Indsamling og typer af personoplysninger

I relation til vores rådgivning om investering, gennemførelse af transaktioner og administrationen af dit kundeforhold til os, indsamler og behandler vi nødvendige personoplysninger om dig. Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv har afgivet til os. Generelt indsamles personoplysningerne, når du kontakter os (telefonisk, via hjemmeside eller på e-mail) med henblik på at modtage vores rådgivning, for at modtage vores bistand med at gennemføre transaktioner på dine vegne osv.

Vi opsamler også personoplysninger, når du bevæger dig på vores hjemmesider, så vi kan bruge oplysningerne til at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmesider og i forhold til de services, vi tilbyder. Du kan læse om vores cookiepolitik her

Sparinvest behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn, din kontaktinformation, oplysning om din økonomi og ydelser leveret til dig.

Sparinvest behandler derudover oplysning om dit pas og cpr-nummer, hvis vi er forpligtet i henhold til lovgivning.

Sparinvest behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du kommunikerer med os og i relation til vores rådgivning, gennemførelse af transaktioner og vores administration af dit kundeforhold. Vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler og standarder vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er baseret på:
  dit frivilligt afgivne, specifikke og informerede samtykke til behandlingen til specifikke formål
 • opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, herunder særligt i relation til dit kundeforhold med os
 • overholdelse af en retlig forpligtelse, eksempelvis Sparinvests forpligtelser i forhold til hvidvaskningsloven samt til at dokumentere investeringer og regnskabsmateriale og/eller
 • vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne, som ikke overstiges af dine interesser eller grundlæggende rettigheder. Sådanne interesser er f.eks. fakturering for ydede services, vores kommunikation til dig hvis Sparinvest har nogen spørgsmål til specifikke services, opbevaring af data til dokumentationsformål, håndtering af en aktuel eller potentiel retlig tvist, fastholdelse og forbedring af kunderelationen med dig samt optimering af vores hjemmeside.

Modtagere af dine personoplysninger

Sparinvest udveksler i nogle tilfælde dine personoplysninger med andre. Dette kan f.eks. være offentlige myndigheder på grund af reglerne i hvidvaskningsloven. Herudover kan Sparinvest også udveksle dine personoplysninger med koncerninterne selskaber eller tredjepartleverandører, herunder Saxo Bank. I det omfang Sparinvest udveksler personoplysninger med tredjeparter, handler disse alene på vegne af Sparinvest og i overensstemmelse med Sparinvests instruks. Disse tredjeparter er således ikke berettigede til at behandle dine personoplysninger til egne formål, medmindre lovgivning og/eller kompetente myndigheder måtte kræve dette.

Overførsel af dine personoplysninger til et tredjeland (uden for EU/EØS)

I visse tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til et tredjeland uden for EU/EØS, f.eks. hvis Sparinvest anvender en tredjepartleverandør, som er placeret i et tredjeland. Sparinvest sikrer, at sådanne overførsler sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlig lovgivning. Dette medfører, at enhver part, uden for EU/EØS, som modtager dine personoplysninger skal sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at binde sig til EU-U.S. Privacy Shield eller indgå EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser med Sparinvest. Hvis du har nogen spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at rette henvendelse til Sparinvest ved at sende en e-mail til GDPR@sparinvest.dk

Opbevaring af dine personoplysninger

Sparinvest opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål. Det betyder, at dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe dit kundeforhold er aktivt og, i nødvendigt omfang, i en rimelig periode efter afslutningen af kundeforholdet af dokumentationshensyn. Længen af sidstnævnte periode er som udgangspunkt tre måneder.

Herudover opbevarer Sparinvest de af dine personoplysninger, som er relateret til specifikke transaktioner, i overensstemmelse med retlige, finansielle og regnskabsmæssige krav. Eksempelvis opbevares regnskabsmateriale til bogføringsmæssige formål i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som materialet vedrører i overensstemmelse med de særlige regler om opbevaring af regnskabsmateriale i bogføringsloven. Herefter vil personoplysningerne blive slettet.

Dine rettigheder

Som registreret har du mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som Sparinvest behandler om dig. Sparinvest skal udlevere en kopi af de personoplysninger, som behandles (i udgangspunktet gratis) eller udlevere oplysningerne i elektronisk form.
 • Ret til berigtigelse
  Du har ret til berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig selv, herunder få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt)
  Under visse omstændigheder har du ret til at få personoplysninger om dig selv slettet.
 • Ret til begrænsning
  Under visse omstændigheder har du ret til at få begrænset Sparinvests behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet
  Når behandlingen er baseret på et samtykke eller en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis teknisk muligt, har du ret til at få transmitteret disse personoplysninger til en tredjepart uden hindring fra Sparinvest.
 • Ret til indsigelse
  Under visse omstændigheder har du ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse imod Sparinvests behandling af dine personoplysninger. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage på ethvert tidspunkt. Bemærk i den forbindelse, at dette ikke berører Sparinvests behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagetrækningen af dit samtykke.

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive en klage angående Sparinvests behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Sparinvest ved at sende en e-mail til GDPR@sparinvest.dk.

Hvis din klage ikke kan løses af Sparinvest, kan du vælge at indgive en klage til Datatilsynet på:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K.
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ændringer til denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af ændringer i gældende regler. Denne privatlivspolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Såfremt ændringerne til denne privatlivspolitik er indholdsmæssige eller betydelige, vil du udtrykkeligt blive informeret herom, f.eks. på Sparinvests hjemmeside eller via e-mail.

Ikrafttrædelsesdato for den seneste opdatering af denne privatlivspolitik

Den 25. maj 2018


Sparindex er en del af Sparinvest-koncernen

Sparinvest
Kingosvej 1
DK - 2630 Taastrup

Sparinvest administration
Normansvej 1
DK - 8920 Randers NV

+45 36 34 70 10
  info@sparindex.dk
CVR: 35 81 63 99

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge indeksfonde. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning her. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da indeksfondenes værdi enten kan stige eller falde.