Bæredygtige investeringer – find vej i de tre nye kategorier - Sparindex

Der er kommet et nyt og fælles bæredygtigheds-regelsæt, der kategoriserer investeringsforeningerne. Der er tale om nye EU-regler – den såkaldte disclosure-forordning – der skal gøre det nemmere at investere sine penge bæredygtigt.

Det er godt for de investorer, der har svært ved at finde rundt i det store udbud af bæredygtige investeringer, som er vokset frem de seneste år. Det kan samtidig være med til at modvirke såkaldt ’greenwashing’, hvor investeringsløsninger markedsføres som grønne og bæredygtige uden reelt at være det.

De tre kategorier for bæredygtighed

De nye kategorier inden for bæredygtig investering har navn efter EU-forordningens artikler:

  • Artikel 6-produkter: Lever op til Finans Danmarks minimumsanbefalinger (gælder for Danmark)
  • Artikel 8-produkter: Bæredygtighed inddrages i investeringsprocessen
  • Artikel 9-produkter: Der er sat bæredygtighedsmålsætninger for fonden

Det er et krav, at alle investeringsprodukter, herunder investeringsforeninger, er mærket efter den nye ordning.

Artikel 6: Højt bundniveau for bæredygtighed

Artikel 6-produkter er basis-niveau. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er bæredygtige aspekter i investeringerne.

I artikel 6-produkter følger investeringerne forvalterens generelle politik for ansvarlige investeringer. Der kan godt være store forskelle fra forvalter til forvalter, men i Danmark har brancheforeningen Finans Danmark udarbejdet nogle minimumsanbefalinger for artikel 6-fonde.

For Sparindex gælder, at vi i forvejen har et højt niveau for ansvarlighed i vores artikel 6-fonde.

Der er en række selskaber, vi ikke investerer i. Det omfatter fx producenter af kontroversielle våben som klyngevåben, selskaber, der systematisk har tilsidesat menneskerettigheder og internationale regler. Vi fravælger også tobaksproducenter.

Artikel 8: Bæredygtighed indgår i investeringsbeslutninger

Hvor artikel 6-fondene lever op til en række minimumsstandarder for bæredygtighed og ansvarlig investering, vil bæredygtighed blive inddraget i selve investeringsprocessen i artikel 8-fondene.

Her vil selskaberne blive analyseret ud fra et bredt bæredygtighedsperspektiv:

  • Klimapåvirkning og relevante miljøaspekter vil altid indgå i et eller andet omfang, fx mål for genanvendelse og reduktion af forurening
  • Sociale aspekter, fx om selskabet har fokus på arbejdstagerrettigheder både i selskabet selv, men også hos deres leverandører.
  • God selskabsledelse, fx om der er nok diversitet i ledelsen

Vi inddrager alle de bæredygtighedsnøgletal, som også har betydning for vurdering af selskabets potentielle afkast. Virksomheder bliver vurderet ud fra bæredygtighedsrisici, men også ud fra, om de griber mulighederne i den grønne omstilling.

Et eksempel kunne være et rederi, der i dag primært bruger fossile brændstoffer, men som inden for en overskuelig tidshorisont har mulighed for at blive førende i branchen i forhold til at drive sine skibe med grøn energi. Her vil det være afgørende, både af hensyn til bæredygtigheden og det potentielle afkast at måle rederiet på, hvor hurtigt det nedbringer forbruget af fossile brændstoffer og dermed mindsker sit klimaaftryk.

Artikel 9: Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål

I artikel 9-fonde – det højeste niveau – indgår specifikke målsætninger for bæredygtighed ved siden af målsætningen for afkast.

Hvis en artikel 9-fond har nedbringelse af CO2-udledning som mål, kommer vi ikke uden om, at fondens klimamål skal være i overensstemmelse med ambitionerne i Paris-aftalen. Fonden skal derfor bidrage til at begrænse de globale temperaturstigninger til 1,5 grader. Det betyder konkret, at i 2030 må fonden som helhed højst udlede CO2 svarende til 25% af verdensmarkedsniveauet for CO2-udledning i 2020.

Derudover skal alle selskaber i artikel 9-fondene gennem deres adfærd og forretning bidrage til at opnå FN’s verdensmål, ligesom 25% af investeringerne skal matche de aktiviteter, der ifølge EU understøtter den grønne omstilling. Det er eksempelvis områder som vedvarende energi, energiforbedringer, genanvendelse og cirkulær økonomi.

Alle selskaber i artikel 9-fonde skal leve op til det princip, der af EU bliver kaldt ”do no significant harm”:

Et mineselskab udvinder lithium til brug i elbilbatterier. Det bidrager helt sikkert til den grønne omstilling, men hvis udvindingen i sig selv skader miljøet voldsomt på anden måde, vil selskabet ikke kunne være med i en artikel 9-fond.

Overordnet politik for bæredygtige investeringer i Sparindex

Læs her om vores politik for bæredygtige investeringer på https://sparindex.dk/sfdr

Kategorisering af bæredygtige Sparindex-fonde

Se listen over vores fonde, og hvor bæredygtige de er (ESG-kategori) på  https://sparindex.dk/dokumenter/

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.