Vil COP26 påvirke dine investeringer? - Sparindex

Politikere, embedsmænd og virksomhedsledere fra hele verden er lige nu samlet i Glasgow for at tale klima og følge op på Paris-aftalen fra 2015. Her indgik mange lande en bindende aftale om at begrænse temperaturstigningerne til max 2 grader.

Denne gang er en lignende bindende aftale ikke på agendaen, og det kan komplicere forhandlingsprocesserne.

“COP26 er yderst interessant at holde øje med for alle, som interesserer sig for den samfundsmæssige transformation, vi er i gang med. Men det er også en kompleks proces af forhandlinger på flere planer, som modsat klimatopmødet i Paris ikke skal munde ud i en egentlig fælles aftale. Til gengæld skal flere lande byde ind med en konkretisering af, hvordan de vil leve op til målene. De vestlige lande skal evt. give løfter om medfinansiering af omstillingen i udviklingslande – man har ikke levet op til det hidtidige løfte på 100 mia. dollars – og mange håber, at flere nationer byder ind med løfter om udfasning af fossile energikilder.“ fortæller chefstrateg Frederik Engholm.

Afslutning på den fossile tidsalder ifølge briterne

Som privatinvestor kan det blive svært at trække specifik investérbar viden ud af de komplicerede politiske forhandlinger på klimatopmødet. Ifølge Frederik Engholm er det derfor vigtigt at holde øje med de signaler om retningen, der bliver sendt fra mødet:

“Jeg tror, at det bliver ganske svært som investor at trække en meget præcis og investérbar viden ud af topmødet. Der er store forventninger til den omstilling, vi står overfor, og lykkes det ikke verdenslederne at signalere et højt ambitionsniveau, så vil det være en skuffelse for mig og måske også nogle i markedet,” siger Frederik Engholm, og tilføjer, at sektorer med særligt tætte bånd til fossile brændstoffer vil være værd at holde øje med:

“Briterne har prøvet at sætte en fortælling op om, at man kan starte afslutningen på den fossile tidsalder i Storbritannien – stedet hvor den industrielle revolution, og dermed efterspørgslen på de fossile brændstoffer, begyndte. Så energisektoren og forsyningssektoren står først for – og det samme gælder selvfølgelig de mange producenter af grønne løsninger og en række industrier med store udledninger inden for transport og materialer.”

Kan den nuværende skepsis i markederne ændres?

Ifølge chefporteføljeforvalter Morten Gregersen er der en vis skepsis i markederne for, om det vil lykkedes COP26 at skaffe konkrete forandringer på banen. Men skepsissen kan dog ændres til optimisme, hvis det rigtige kommer på banen.

“Markederne er lige nu skeptiske på, hvor konkrete tiltag der vil komme ud af topmødet i Glasgow. Hvis COP26 for alvor skal blive en succes, handler det om at få eksekveret på initiativerne i Paris-aftalen – og her kunne jeg godt forvente at en række store selskaber, byer og regioner kommer med ambitiøse mål, der for alvor kan flytte noget af skepsissen,” fortæller Morten Gregersen og fortsætter:

“Der er brug for nogle delmålsætninger, så initiativerne bliver mere konkrete. Og så vil der nok også være meget snak om en global aftale på C02-området, hvor fælles definitioner, udledningsmængder og beskatning konkretiseres. Enegang på de områder fører ikke til noget.”

Virksomhederne og investorer viser vejen

Det er ikke kun stater og byer, der har et ansvar. Det samme gælder for virksomheder og de personer, der investerer i dem. Ifølge vores chef for bæredygtige investeringer Søren Larsen, er det netop virksomhederne og investorer, der har vist velvilje siden Paris-aftalen.

“Paris-aftalen var en stor succes, fordi næsten alle lande kom med, men i endnu højere grad fordi den private sektor kom med. Mens landene ikke har leveret helt som håbet, så har forbrugere, virksomheder og investorer leveret over al forventning. Og det lader til at fortsætte ikke bare op til, men også efter COP26. Der kommer hele tiden nye løfter fra virksomheder og investorer som os. Det gælder både institutionelle investorer, men også private investorer, der med deres investeringer meget kraftfuldt kan anvise en retning for vores samfund.”

FN’s COP26 løber til og med den 12. november, og formandskabet er delt mellem Skotland, Storbritannien og Italien.

Du kan følge med på COP26’s hjemmeside her.

Du kan selv bidrage til den bæredygtige omstilling

Sparindex har tre aktiebaserede indeksfonde, som alle har særlig fokus på bæredygtige investeringer, og de har derfor fået tildelt Svanemærket:

Kravet til selskaberne i indeksene er, at de samlet skal leve op til Parisaftalens mål om reduktion af CO2-udledning. Det vil sige, at CO2-udledningen fra selskaberne i fondene samlet set lige nu er det halve af markedets udledning. Og herfra skal selskaberne i indekset yderligere reducere CO2-udledningen med 7 % om året.

Fondene skal også leve op til en række krav til medarbejderrettigheder, sikkerhed og lignende. Derudover fravælges selskaber, der beskæftiger sig med våben, alkohol, tobak og hasardspil. Det samme gælder selskaber med fossiltunge profiler inden for fx uran, olie, kul og gas.

Certificering med Svanemærket

  • Svanemærket er det officielle, nordiske miljømærke, der har til formål at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug
  • Miljømærkning Danmark er den organisation, som har ansvaret for Svanemærket i Danmark
  • Siden 2017 har det været muligt at få svanemærket en investeringsfond
  • En svanemærket investeringsfond skal opfylde i alt 25 obligatoriske krav, som overordnet påvirker den måde, aktier og obligationer i fonden udvælges på
  • Læs mere om kravene til en svanemærket investeringsfond på Miljømærkning Danmarks hjemmeside.

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.