Forstå strategien bag Sparindex’ mest populære fond - Sparindex

Hvis du leder efter en global aktiefond med lav risiko, så er Sparindex Globale Aktier Min. Risiko måske noget for dig. Og især i disse tider med COVID-19, hvor kursudsvingene på aktiemarkederne kan være store, er det fornuftigt at overveje, om ens aktier har den ønskede risiko.

Når du investerer, er det vigtigt at tage højde for risiko. Derfor er det godt med en stor risikospredning.

Som eksempel er det alt andet lige værre, hvis en medarbejder bliver syg, når man kun har to ansatte, end hvis man har 2000 ansatte. På samme måde er det værre, at en aktie falder 50%, hvis den er én ud af to i din portefølje, end hvis den er én ud af 2000 aktier.

Ønsker du at investere i aktier, men ikke er helt tryg ved at løbe en høj risiko, er der yderligere tiltag, du kan gøre – altså udover at sikre en fornuftig risikospredning. Et af disse tiltag er netop hjørnestenen bag strategien i Sparindex Globale Aktier Min. Risiko. Resultatet er en global aktieportefølje med lavest mulig risiko – og dermed lavere risiko for tab end det generelle marked.

Global aktieportefølje med minimeret risiko

Fonden følger indekset MSCI World Minimum Volatility, der er skabt med udgangspunkt i indekset MSCI World, som er et aktieindeks for mellemstore og store aktieselskaber i de udviklede økonomier.

Konstruktionen af MSCI World Minimum Volatility er en filtrering af MSCI World, der tager højde for, hvordan aktierne tilsammen kan skabe en portefølje med lavest mulige udsving. Lave udsving skal i dette tilfælde forstås som, at porteføljen forventes at falde mindre end markedet generelt i tilfælde af et fal-dende marked. Her er det ikke nok blot at se på de enkelte aktier, der indgår, og deres risiko. Man skal også tage hensyn til relationerne mellem dem og sikre, at sammensætningen som helhed resulterer i lavest mulig risiko.

For at sikre en stor risikospredning, der jo er en af hovedfordelene ved indeksinvestering, holder man sig dog inden for visse rammer med hensyn til sektorer, geografi og størrelse. Se figur 1. Det sikrer, at man i konstruktionen bibeholder en portefølje med stor spredning på sektorer og regioner.

Geografisk fordeling i INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL

Som investor vil du derfor opnå en kombination af en stor risikospredning, lave omkostninger ved indeks-investering og samtidig stå bedre i tilfælde af faldende markeder.

Når lav risiko giver højt afkast

Siden Sparindex Globale Aktier Min. Risiko blev lanceret i 2010, har fonden givet yderst attraktive afkast. Investorer i fonden har siden lanceringen fået et gennemsnitligt årligt afkast på 11,8%.

Ser vi nærmere på udviklingen i afkast i forhold til MSCI World, ses fondens merafkast tydligt i de perio-der, hvor markederne falder. Det skete fx i perioderne fra start 2011 til 2012, og særligt med det dyk mar-kederne oplevede i 4. kvartal 2015 og frem til 2. kvartal 2016. Se figur 2.

Sparindex Globale Aktier Min. Risiko mod MSCI World

Afkast efter omkostninger, Juli 2010 – April 2020

Det kan også illustreres ved at se på det såkaldte ’drawdown’ – det procentvise fald fra højeste til laveste kurs i en given periode – for fondens indeks sammenlignet med MSCI World. Se figur 3. Du kan betragte dette som, hvis du køber fonden på toppen og sælger på bunden.

Her er det tydeligt, at fondens gode afkast virkelig viser sig, når aktiemarkedet er negativt, og det indeks, fonden følger, oplever langt bedre resultater end det generelle marked.

MSCI World Minimum Volatility mod MSCI World

Max Drawdown, 2002 – 2020

Drawdown-grafen viser tydeligt to væsentlige styrker ved fonden. Først og fremmest taber den ikke så meget værdi, som markederne generelt i perioder med faldende aktiekurser. For det andet er perioden fra top til bund og til top igen væsentligt kortere. Man genvinder derfor hurtigere det tabte.

Under det markante fald, vi oplevede på aktiemarkederne som følge af coronavirus, viste fonden også sin styrke. Her faldt MSCI World Minimum Volatility lidt mindre end det brede aktiemarked. Det er altså tyde-ligt, at fonden også netop nu i coronakrisen gør det, vi forventer – nemlig at afdæmpe eventuelle kursfald i forhold til det brede marked. I 2020 er indekset faldet 7,6%, mens det generelle marked, målt ved MSCI World, er faldet 10,4%. Se tabel 1.

  2020 5 år* 10 år*
MSCI World Min. Volatility -7,6 6,8 11,3
MSCI World -10,4 5,5 9,8

Tabel 1 – Afkast i % pr. 30.04.2020. *gennemsnitligt årligt afkast.

Det er dog ikke kun i faldende markeder, at strategien gør det godt. Som de gennemsnitlige årlige afkast på 5 år og 10 år indikerer, har indekset nemlig også på lang sigt vist sig at have et godt afkast.

Det har fx Morningstar anerkendt med fem ud af fem stjerner, hvilket placerer fonden blandt de ti pro-cent bedste fonde i hele Europa inden for dens kategori. Desuden har fonden både i 2016 og 2019 vundet prisen for årets fond i kategorien globale aktier af Morningstar.

Det viser, at der er mulighed for at opnå gode afkast med fondens strategi, og at fonden har mange styr-ker – ikke blot i faldende markeder, men også generelt.

Mange fordele ved Sparindex Globale Aktier Min. Risiko

Alt i alt har Sparindex Globale Aktier Min. Risiko mange fordele. Fokus på lav risiko i en global kontekst betyder, at du dels får en god risikospredning, men også at du dæmper risikoen yderligere, der trods alt vil være, når du investerer i aktier. Derudover får du de åbenlyse fordele, der er ved at investere i indeks-fonde – fx lave omkostninger.

Sidst, men ikke mindst, bør du ikke glemme, at alle disse elementer er samlet i ét enkelt produkt, så du kan spare meget tid og undgå stress ved ikke at skulle udvælge enkeltaktier og selv sammensætte en tilsvarende portefølje.

Læs mere om Sparindex Globale Aktier Min. Risiko her:

https://sparindex.dk/produkter/enkelt-fonde/?isin=DK0060031847#fondoverblik

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospekterne for Investeringsforeningen Sparinvest, Værdipapirfonden Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.