Obligationer er igen attraktive - Sparindex

Enkeltobligationer eller investeringsforeninger?

Hvis du godt kunne tænke dig at investere i enkeltobligationer, er den første udfordring, hvilken type obligation du skal vælge. Det vil for de fleste kræve tid og energi at sætte sig ind i.

Fordelen ved at købe en enkeltobligation er, at holder du den til udløb, har du et godt overblik og en god kontrol over det forventede afkast samt risikoen i hele perioden. Derudover har du mulighed for at vælge obligationer, der matcher din individuelle investeringshorisont.

Men i takt med, at obligationen nærmer sig udløbstidspunktet, vil renterisikoen – varigheden – bevæge sig mod nul, hvilket er illustreret i grafen herunder. Når varigheden nærmer sig nul, vil afkastpotentialet ligeledes aftage.

Risiko og afkastpotentiale falder over tid

Kilde: Sparinvest

Årsagen til, at afkastpotentialet aftager, er, at kursen på obligationen bliver mindre og mindre følsom over for renteændringer. Konsekvensen ved dette er, at hvis det generelle renteniveau falder, får man kun i begrænset omfang del i en kursstigning, og man kan derfor gå glip af yderligere afkast.

Når du derimod investerer i en obligationsfond, som fx Sparindex Stabile Obligationer, som er vist på grafen ovenfor, holdes varigheden relativt stabil. Fordelen ved denne tilgang er, at det oprindelige risikoniveau fastholdes, og derfor opnår du en nogenlunde konstant eksponering over tid og har mulighed for at få glæde af et evt. rentefald.

Spredning er redning – diversifikation

Den største fordel ved investering i fonde er, at du opnår en spredning på mange forskellige obligationstyper med forskellige afkastmønstre. Det sikrer, at du mindsker risikoen forbundet med individuelle obligationer. Samtidig er du sikret en professionel overvågning, pleje og ikke mindst geninvestering. I tilfælde af løbende udtrækninger, eller hvis obligationen udløber, skal du ikke bekymre dig om, at der bliver geninvesteret mest hensigtsmæssigt – det sker automatisk ved investering i en fond. Risikoen ved ikke at få geninvesteret er, at du kan gå glip af afkast.

Fonde har højere omkostninger

Som investor i en fond skal man være opmærksom på, at det kan være forbundet med højere omkostninger, end hvis man køber enkeltobligationer. Omkostningsniveauet afhænger af den enkelte fond.

Som investor i en fond blandt mange andre investorer kan du dog drage fordel af stordriftsfordele, hvilket kan reducere handelsomkostninger sammenlignet med selv at købe en række enkeltobligationer. Når man som professionel investor investerer for store beløb, har man mulighed for at handle på bedre vilkår end som privatperson.

Attraktive afkastmuligheder og god afkastbeskyttelse

Det er vanskeligt at spå om, præcis hvornår rentefald eller rentestigninger opstår. Vi forventer, at renteudviklingen den kommende periode vil være forbundet med store udsving. Udsvingene er forbundet med usikkerhed og skiftende forventninger i markedet til både det pengepolitiske forløb samt de økonomiske signaler for den globale økonomi.

Hvis man tror på uændrede eller faldende renter og godt kunne tænke sig at få del i det forventede attraktive afkast på obligationer, er der flere muligheder.

Sparindex tilbyder én obligationsfond, der udelukkende investerer i danske stats- og realkreditobligationer.

Fond År-til-dato
pr. 20.12.23
Horisontafkast
-1%-point
Horisontafkast
+1%-point
Horisontafkast
uændret
Sparindex Stabile Obligationer 4,86% 4,70% 1,80% 3,40%

Kilde: Sparinvest. Horisontafkast pr. 30.11.2023
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Fremtidige afkast kan være negative.
Horisontafkast: Horisontafkast er beregnet på 1-årssigt under antagelse af, at renteskift på rentekurven sker øjeblikkeligt og derefter er uændret indtil horisonttidspunktet. Derudover antages uændret portefølje over hele horisonten, og der tages derfor ikke højde for løbende omkostninger og rebalancering m.m.

Af tabellen fremgår det, at hvis renterne er uændrede, er afkastforventningen, målt ved horisontafkastet, ca. 3,4 pct. Hvis renterne falder med 1 procentpoint, er horisontafkastet 4,7 pct. Skulle renterne stige med 1 procentpoint, er potentialet 1,8 pct. Det vil sige, at der er en god beskyttelse i Sparindex Stabile Obligationer i tilfælde af stigende renter.

Sparindex Stabile Obligationer

ISIN DK0060057487
Benchmark 50% Nordea CM3 NC + 20% Nordea CM2 GB + 15% Nyk CM3 NC + 15% Nyk Constant Spread Risk Conv. 3Y
Investeringstilgang Passivt forfaltet
Udbyttebetalende Ja
Adm. omkostninger 0,19%
Formue 3,1 mia. kr.
Startdato 18. december 2006
Porteføljeforvaltere Janne Bjerregaard, Chefporteføljeforvalter
Morten Estrup, Porteføljeforvalter

Dette er markedsføringskommunikation. Der henvises til prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest og PRIIP KID, før der træffes endelige investeringsbeslutninger. Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving. Eventuelle præsenterede fremtidsscenarier er et skøn over den fremtidige performance baseret på dokumentation fra tidligere performance om, hvordan værdien af denne investering/aktuelle markedsforhold varierer og er således ikke en nøjagtig indikator for den fremtidige performance. Det, du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Vær opmærksom på, at indholdet kan tage udgangspunkt i, hvad der aktuelt sker på markederne eller i samfundet. Se derfor altid efter datoen, inden du eventuelt reagerer. Information om ESG og/eller bæredygtighedsrelaterede aspekter ved investeringen i den promoverede fond kan findes i prospektet. Læs om Sparinvests tilgang til ESG og bæredygtighed her https://www.sparinvest.dk/baeredygtig-investering.

Tilmeld dig Sparindex Nyhedsbrev

I Nyhedsbrevet samler vi op på aktuelle nyheder, artikler og rapporter fra Sparindex. Vi informerer også om nye produkter og tjenesteydelser. Nyhedsbrevet udsendes 8-10 gange om året.

Ved at klikke ’tilmeld Sparindex Nyhedsbrev’ samtykker jeg til, at Sparindex via e-mail må sende mig markedsføring i form af et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og artikler om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Ja tak, Sparindex må gerne sende mig markedsføring via e-mail i form af nyhedsbreve med aktuelle nyheder, artikler og rapporter om investering, samt nyheder om Sparindex’ produktsortiment og tilbud. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage.

Sparindex behandler mine personoplysninger i henhold til Sparindex’ til enhver tid gældende privatlivspolitik.