Vilkår for investeringsrådgivning

1. Indledning

Sparindex er en digital selvbetjeningsplatform, hvor du kan få rådgivning om og investere i et udvalg af indeksbaserede afdelinger i investeringsforeninger/værdipapirfonde (”Indeksafdelinger”).

På Sparindex får du standardiseret digital investeringsrådgivning. Rådgivningen betegnes som ikke-uafhængig rådgivning, idet rådgivningen alene tager Indeksafdelinger, som er administreret af Sparinvest, i betragtning.

Sparindex administreres og udbydes af ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxem- bourg (”Sparinvest”), CVR-nr. 35816399, Normansvej 1, 8920 Randers NV. Du skal være 18 år eller derover for at bruge Sparindex, og du kan kun investere frie midler gennem Sparindex.

Investeringsrådgivningen henvender sig til danske investorer, som opfylder betingelserne i Indeksafdelingernes prospekter.

Du finder relevante oplysninger om Indeksafdelingerne på sparindex.dk, herunder gældende prospekter og central investorinformation.

Har du brug for at kontakte Sparinvest, kan det ske på telefon 36 34 70 10 eller e-mail: info@sparindex.dk.

Denne aftale indeholder vilkårene for Sparinvests ydelse af investeringsrådgivning gennem Sparindex. Vilkårene finder anvendelse uanset, om du (i) alene modtager en enkeltstående investeringsanbefaling, eller (ii) du også opretter en brugerkonto og foretager investeringer via Sparindex. Når du alene modtager en enkeltstående investeringsanbefaling, indgår vi ikke en forretningsforbindelse eller et kundeforhold, der fortsætter efter levering af investeringsanbefalingen. Vælger du at oprette en brugerkonto og foretage investeringer via Sparindex, indgår vi en forretningsforbindelse.

2. Investeringsrådgivning

Når du benytter dig af muligheden for at modtage investeringsrådgivning gennem Sparindex, vil du modtage en personlig investeringsanbefaling, som er udarbejdet af Sparinvest på baggrund af oplysninger afgivet af dig. Investeringsanbefalingen vil tage udgangspunkt i et udvalg af de Indeksafdelinger, som er tilgængelige på Sparindex.

Investeringsrådgivningen gennem Sparindex tager alene udgangspunkt i de oplysninger, du afgiver via Sparindex. Vi tager således ikke hensyn til andre investeringer, du har foretaget.

I forbindelse med investeringsrådgivningen får du fastlagt din investeringsprofil. Det betyder, at vi blandt andet har afdækket din finansielle situation, investeringsmål, tidshorisont, risikovillighed og tabsevne.

Vi har endvidere informeret dig om, hvad en investeringsfond er og vurderet, hvorvidt du er egnet til den investeringstype. Hvis vi vurderer, at du ikke er egnet til denne investeringstype, vil det ikke være muligt at få en investeringsanbefaling.

Du vil få tilsendt din investeringsanbefaling og erklæring om egnethed på e-mail, og du skal være opmærksom på, at investeringsanbefalingen kun er gældende i 30 dage. Derefter vil eventuelle handler, som du foretager, blive sidestillet med, at du selv har sammensat din portefølje af Indeksafdelinger uden en forudgående investeringsanbefaling.

Investeringsrådgivningen, som du modtager via Sparindex, udgør en enkeltstående investeringsanbefaling. Vi gennemfører ikke løbende en genvurdering af din investeringsprofil, din risiko eller egnetheden af de Indeksafdelinger, vi har anbefalet dig. Hvis du ønsker en ny investeringsanbefaling, f.eks. fordi din økonomiske situation har ændret sig, skal du gennemføre en ny test på Sparindex.

Såfremt du beslutter ikke at følge vores investeringsanbefaling, skal du være opmærksom på, at du ikke investerer i overensstemmelse med din risikoprofil. Sparinvest er ikke ansvarlig for handler, du gennemfører hos dit eget pengeinstitut/anden værdipapirhandler, der ikke stemmer overens med vores investeringsanbefaling.

2.1 Kundekategori

Vi har kategoriseret dig som detailkunde i henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Du har ikke mulighed for at anmode om en anden kategorisering.

2.2 Investeringsrisiko

Investering i værdipapirer indebærer risiko for tab. Omfanget af denne risiko afhænger blandt andet af risikoprofilen i din investeringsprofil.

3. Skat

Dette er en overordnet og kortfattet beskrivelse af reglerne for danske privatpersoners beskatning af afkast af investeringsbeviser, når der investeres for frie midler i Indeksafdelinger med minimumsbeskatning:

Gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Beskatningen afhænger af, om der er tale om en aktiebaseret eller en obligationsbaseret afdeling. Gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst.

Beskatningen af den opgjorte minimumsindkomst samt eventuelle frivillige udlodninger sker efter reglerne i personskatteloven og afhænger af, om afdelingen er obligationsbaseret eller aktiebaseret. Udlodninger fra aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Udlodninger fra obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst.

Beskrivelsen er ikke en fuldstændig eller udtømmende beskrivelse af alle skattemæssige forhold. Beskrivelsen omfatter ikke investorer, der er omfattet af særlige regler, herunder investorer, der er næringsskattepligtige, og den enkelte investor bør søge individuel rådgivning om de skattemæssige forhold.

Beskrivelsen omfatter kun personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Du skal være opmærksom på, at din beskatning afhænger af din situation. Den kan således ændre sig fremover som følge af lovgivningen eller dine egne forhold.

Hvis du ud fra dine individuelle skatteforhold vurderer, at du har brug for yderligere rådgivning om regnskabs- eller skattemæssige forhold, bør du søge rådgivning hos for eksempel en revisor eller advokat.

4. Modtagelse af digitale dokumenter

Du skal kunne modtage digitale dokumenter fra Sparinvest til en af dig oplyst e-mail- adresse.

Du accepterer at modtage alle dokumenter fra Sparinvest digitalt, og at dette har samme retsvirkning, som når du modtager almindelig post.

5. Behandling af dine personoplysninger

Når du får investeringsrådgivning på Sparindex, bliver du bedt om at give Sparinvest en række oplysninger om dig selv.

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig, når du får investeringsrådgivning på Sparindex:

  • Navn og e-mailadresse
  • Oplysninger om dit kendskab til og erfaring med investering
  • Oplysninger om dine økonomiske situation, risikopræference og investeringsformål

Sparinvest er ansvarlig for behandlingen af disse oplysninger.

Oplysningerne har vi brug for at kunne tilbyde dig investeringsrådgivning. Derudover er oplysningerne nødvendige for, at Sparinvest kan overholde sine forpligtelser efter den finansielle regulering.

Oplysningerne bruger vi også til at udarbejde analyser og statistikker for at kunne forbedre kundeoplevelsen samt vores services og produkter. Endelig bruger vi oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder for at målrette vores kommunikation med dig (i det omfang du samtykker til sådan kommunikation).

Sparinvest sletter dine oplysninger, hvis du fremsætter anmodning herom, medmindre Sparinvest efter lovgivningen, f.eks. hvidvaskloven, er forpligtet til fortsat at opbevare oplysninger om dig.

Når vi behandler dine personoplysninger, har du efter persondataforordningen en række rettigheder.

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Sparinvests behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger og en kopi heraf. Du har også ret til at få transmitteret en kopi af dine oplysninger til en anden virksomhed, hvis dette teknisk muligt.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i så fald beslutte, om vi kan imødekomme din indsigelse. Hvis dette er tilfældet, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Endelig har du ret til at få slettet, blokeret eller berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter persondataforordningen , kan du kontakte Sparinvest på info@sparinvest.dk.

Der henvises i øvrigt til Sparinvests gældende privatlivspolitik, som findes på sparindex.dk

Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e- mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

6. Priser

Investeringsrådgivningen fra Sparinvest er gratis.

Du finder information om Indeksafdelingernes omkostninger i central investorinformation og prospekter, som er tilgængelige på sparindex.dk.

7. Lovvalg

Betingelserne og enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole.

8. Ændringer

Ved ændring af vilkår i investeringsrådgivningen giver vi dig besked på den e- mailadresse, du har oplyst til os. Vi kan ændre vilkårene uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis ikke, får du tre måneders varsel om ændringen. Har du alene modtaget en enkeltstående investeringsanbefaling, vil vi kun ændre vilkårerne, der gælder for dig, og orientere dig herom, hvis ændringen er relevant i relation til den allerede ydede investeringsrådgivning.

Hvis du ikke ønsker at acceptere nye vilkår, skal du give os besked herom. I et sådant tilfælde anser vi investeringsanbefalingens gyldighedsperiode og hvor relevant kundeforholdet for at være ophørt fra det tidspunkt, hvor de nye vilkår træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne.

9. Klagemuligheder og tilsyn

Hvis du ønsker at klage over Sparindex, kan det ske til Sparinvests klageansvarlige på legal@sparinvest.dk eller på følgende adresse:

Sparinvest att. Juridisk Afdeling Normansvej 1 8920 Randers NV

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller du ikke har modtaget svar fra Sparinvest, inden for fem uger efter vi har modtaget din klage, kan du klage over Sparinvest til Det finansielle ankenævn.

Sparinvest er en filial af Sparinvest S.A. og har tilladelse som administrationsselskab og er under tilsyn af Finanstilsynet som en dansk filial. Finanstilsynet kan kontaktes på e-mail finanstilsynet@ftnet.dk eller på adressen:

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Telefon: 33 55 82 82