Forretningsbetingelser

Gældende indtil 31. marts 2020

Indledning

Sparindex er en online platform, hvor du kan investere i udvalgte indeksafdelinger.

Sparindex administreres og udbydes af ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (herefter benævnt Sparinvest), CVR.-nr. 35816399, Normansvej 1, 8920 Randers NV, telefon 36 34 75 00, e-mail: info@sparinvest.dk.

Du skal være 18 år eller derover for at bruge Sparindex, og du kan kun investere frie midler gennem Sparindex.

Når du opretter dig som bruger i Sparindex, bliver du bedt om at give Sparinvest en række oplysninger om dig selv.

Ved at acceptere betingelserne, giver du samtykke til, at Sparinvest må behandle dine oplysninger som beskrevet i afsnittet ”Behandling af dine personoplysninger”.

Aftale om investering gemmen Sparindex

For at gennemføre investeringer gennem Sparindex skal du indgå en investeringsaftale for brug af Sparindex (”Investeringsaftalen”). Disse brugervilkår er en integreret del af Investeringsaftalen. Derudover skal du acceptere prospektet for de indeksafdelinger, som du investerer i.

Investeringsaftalen indgås med ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, CVR-nr. 35816399, Normansvej 1, 8920 Randers NV.

Aftalegrundlaget mellem dig og Sparinvest omfatter følgende dokumenter:

 • Disse Brugervilkår for anvendelsen af Sparindex samt Investeringsaftalen

Sparinvest har indgået aftale med Saxo Bank A/S om udførelse af ordrerne. Alle ordrer gennemføres i overensstemmelse med Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser, som gælder i tillæg til vores investeringsaftale for anvendelse af Sparindex.

Ved indgåelse af aftalen etablerer vi en investeringskonto og et depot hos Saxo Bank i dit navn. Det er ikke muligt at oprette konti gennem Sparindex hos andre pengeinstitutter end Saxo Bank.

Digitale dokumenter

Du skal kunne modtage digitale dokumenter fra Sparinvest i en af dig oplyst e-mail, hvor du har aftalt med Sparinvest, at du kan modtage digitale dokumenter.

Du accepterer at modtage alle dokumenter fra Sparinvest digitalt, og at dette har samme retsvirkning, som når du modtager almindelig post.

Behandling af personoplysninger

Når du opretter dig som bruger i Sparindex, bliver du bedt om at give Sparinvest en række oplysninger om dig selv. Sparinvest bliver herefter ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for, at Sparinvest kan stille sine ydelser i Sparindex til rådighed for dig. Derudover er behandling af oplysningerne nødvendig for, at Sparinvest kan overholde sine forpligtelser efter hvidvasklovgivningen og den finansielle regulering.

Behandling af dine oplysninger sker på baggrund af et samtykke, som du giver ved at tiltræde Investeringsaftalen med Sparinvest. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til Sparinvest.

Hvem deler vi dine oplysninger med?
Sparinvest overlader dine oplysninger til Saxo Bank, i det omfang dette er nødvendigt for, at Saxo Bank kan oprette en investeringskonto og et depot og gennemføre handler i Sparindex.

Hvilke oplysninger indsamler Sparinvest?
Sparinvest indsamler og behandler følgende oplysninger om dig, når du bruger Sparindex:

 • Navn, postnummer og kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om dine økonomiske – og skattemæssige forhold i det omfang, du afgiver disse oplysninger via Sparindex
 • Billede af legitimationsdokumenter, såsom pas/kørekort og sygesikringsbevis

Hvornår sletter Sparinvest dine oplysninger?
Sparinvest sletter dine oplysninger, hvis du fremsætter anmodning herom, medmindre Sparinvest efter lovgivningen, f.eks. hvidvaskloven, er forpligtet til fortsat at opbevare oplysninger om dig.

Hvis du opsiger din aftale om brug af Sparindex, sletter Sparinvest dine oplysninger efter 3 måneder.

Oplysninger, som Sparinvest er forpligtet til at indsamle som følge af regler i hvidvaskloven, slettes 5 år efter, at du ophører med at anvende Sparindex.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du efter persondataloven en række rettigheder.

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Sparinvests behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger og en kopi heraf. Du har også ret til at få transmitteret en kopi af dine oplysninger til en anden virksomhed, hvis dette teknisk muligt.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i så fald beslutte, om vi kan imødekomme din indsigelse. Hvis dette er tilfældet, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Endelig har du ret til at få slettet, blokeret eller berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter persondataloven, kan du kontakte Sparinvest på info@sparinvest.dk.

Klage over vores behandling af dine oplysninger
Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Betaling

Indbetaling og udbetaling af dine midler sker via Saxo Banks betalingsplatform. Du ledes derfor til denne platform ved ind- og udbetalinger.

Du kan overføre penge ved en konto-til-konto overførsel eller ved betaling med Dankort. Du må kun overføre danske kroner til din konto.

Vi anbefaler, at du kontrollerer at både kontonummeret og beløbet er korrekt, før du overfører pengene.

Du har ansvaret for, at du overfører penge til det rigtige kontonummer, og du skal selv kontrollere, at beløbet er korrekt. Du vil modtage en kvittering på Saxo Banks platform, når der indsættes et beløb på din konto. Det indsatte beløb kan derefter anvendes til investering i de(n) valgte indeksafdeling(er), som beskrevet i din Investeringsaftale.

Fortrydelsesret

Du har ikke fortrydelsesret ved brug af Sparindex.

Priser og gebyr

Din personlige investeringsanbefaling fra Sparinvest er gratis. Oprettelsen af investeringskonto og depotkonto hos Saxo Bank er gratis.

Alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med selve investeringen fremgår på Sparindexs hjemmeside og oplyses i forbindelse med din sammensætning af vores investeringsforeninger. Her kan du se et samlet overblik over omkostninger og gebyrer, samt får et overblik over, hvordan disse påvirker dit afkast på investeringen.

Ved gennemførelse af handler gennem Sparindex, betaler du en kurtage svarende til 0,10% dog minimum kr. 25. Kurtagen beregnes af det handlede beløb.

Ændring af brugervilkår

Ved ændring af disse brugervilkår giver vi dig besked på den e-mailadresse, du har oplyst til os. Vi kan ændre brugervilkårene uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis ikke, får du tre måneders varsel om ændringen.

Hvis du ikke ønsker at acceptere nye brugervilkår, skal du give os besked herom. I et sådant tilfælde anser vi hele Investeringsaftalen for at være ophørt fra det tidspunkt, hvor de nye brugervilkår træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne.

Opsigelse og ophør

Du kan til enhver tid opsige din aftale om brug af Sparindex. I tilfælde af din opsigelse af Investeringsaftalen gennemføres handler, der er sat i gang, før vi har modtaget din opsigelse.

Når du opsiger din Investeringsaftale med os, lukker vi din investeringskonto. Hvis du vil have lukket dit depot hos Saxo Bank, skal du rette henvendelse til Saxo Bank herom her [link]. Vi sælger i den forbindelse dine andele i Sparinvests indeksafdelinger. I den forbindelse vil Saxo Bank forestå udbetaling af provenuet til dig.

Vi kan til enhver tid vælge at ophøre med at udbyde investeringer igennem Sparindex. I dette tilfælde vil aftalen blive opsagt.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold på Sparindex-hjemmesiden tilhører Sparinvest, medmindre andet er særskilt angivet.

Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet må ikke finde sted uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden at vi først har givet skriftligt samtykke hertil.

Ansvar

Medmindre andet er anført i investeringsaftalen eller følger af ufravigelige regler, vil Sparinvest i forbindelse med brug af Sparindex kun være ansvarlig for tab, der kan henføres direkte til fejl og forsømmelser hos Sparinvest.

Ansvar i forbindelse med fejl ved udførelse af ordrer påhviler Saxo Bank.

Sparinvest er ikke ansvarlig for drifts- eller følgetab af nogen art, herunder tidstab og tab af avance.

Sparinvest er ikke ansvarlig for tab som følge af:

 • Afbrydelser i adgangen til Sparindex eller Saxo Banks betalingsplatform,
 • Forsinkelse, forvanskning eller manglende modtagelse af købs- eller salgsordrer,
 • Forvanskninger af data på grund af dårlig eller fejlbehæftede data-forbindelser,
 • At indgangen til Sparindexs server eller en af Sparinvest valgt samarbejdspartner er optaget, således at nye forespørgsler må foretages,
 • Fejl i datatransmissionsforbindelsen som følge af tredjemands indtrængen på en af Sparinvest valgt samarbejdspartner, på datatransmissionsforbindelsen eller i din computer,
 • Komplikationer i din computer,
 • Virusangreb,
 • Tab eller skader på grund af manglende eller fejlagtig corporate actions i et værdipapir, eller
 • Tab eller skader på grund af eventuelle fejl eller mangler i kursinformation, analysemateriale, historisk kursinformation, oplysninger om indholdet af dine depoter og konti, bekræftelser af forskellig art og/eller andre tillægsydelser, som hidrører fra dig.

Sparinvest vil så vidt muligt via Sparindex’s hjemmeside informere om eventuelle forstyrrelser af Sparindex.

Ansvarsfriheden gælder ikke, hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør Sparinvest ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Lovvalg

Betingelserne og enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole.

Klage

Hvis du ønsker at klage over Sparindex, kan det ske til Sparinvests klageansvarlige på legal@sparinvest.dk eller på følgende adresse:

Sparinvest
att. Juridisk Afdeling
Kingosvej 1
2630 Taastrup

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller du ikke har modtaget svar fra Sparinvest inden for fem uger efter vi har modtaget din klage, kan du klage over Sparinvest til Ankenævnet for investeringsfonde.

Hvis du ønsker at klage over Saxo Bank bedes du kontakte Saxo Bank A/S’ klageansvarlige afdeling på complaints@saxobank.com eller på følgende adresse:

Saxo Bank A/S
Att: Complaints
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup

Hvis du ikke er tilfreds med det svar, som Saxo Bank giver dig, kan du klage til Pengeinstitutankenævnet.

Tilsyn

ID-Sparinvest er en filial af Sparinvest S.A. og har tilladelse som investeringsforvaltningsselskab og er under tilsyn af Finanstilsynet som en dansk filial. Finanstilsynet kan kontaktes på e-mail finanstilsynet@ftnet.dk eller på adressen:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon: 33 55 82 82

Indeksafdelingerne er afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparinvest, som er registreret i Finanstilsynet under FT-nr. 11010 (Investeringsforeningen Sparinvest) og FT-nr. 11189 (Værdipapirfonden Sparinvest).

Investeringsaftale for Sparindex

Indledning

Sparindex er et selvbetjeningsprodukt, hvor du får standardiseret digital investeringsrådgivning. I Sparindex modtager du en personlig investeringsanbefaling, som er udarbejdet af Sparinvest på baggrund af oplysninger afgivet af dig. Det er ikke muligt at kontakte Sparinvest for yderligere investeringsrådgivning. Brugervilkår for anvendelse af Sparindex gælder som en integreret del af nærværende aftale om investering og er vedlagt som bilag hertil.

Med en aftale om investering (herefter Investeringsaftale) med Sparinvest indgået gennem Sparindex, kan du investere i et udvalg af indeksbaserede afdelinger i investeringsforeninger/værdipapirfonde, som er forvaltet af Sparinvest og som er tilgængelig gennem Sparindex (”Indeksafdelinger”). Du kan sammensætte din investering i vores Indeksafdelinger i overensstemmelse med din investeringsprofil (se herom nedenfor). Du kan også vælge at fravige vores anbefaling, når du handler. Du skal dog være opmærksom på, at Sparinvest ikke er ansvarlig for rådgivningen ved gennemførelse af sådanne handler.

Aftalegrundlaget mellem dig og Sparinvest omfatter følgende dokumenter:

 • Denne Investeringsaftale samt
 • Brugervilkår for anvendelsen af Sparindex

Aftale mellem sparinvest og saxo bank

Sparinvest har indgået aftale med Saxo Bank. I forbindelse med din investering hos Sparinvest har Sparinvest ansvaret for og udfører følgende opgaver:

 • Investeringsrådgivning
 • Modtagelse og formidling af ordrer

Saxo Bank har ansvaret for, at handlerne udføres korrekt og i overensstemmelse med dine ønsker.

Alle handler udføres i overensstemmelse med Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser, som gælder i tillæg til nærværende aftale, og kan findes her.

Når du har tiltrådt nærværende Investeringsaftale med os, formidler Sparinvest oprettelse af følgende hos Saxo Bank:

 • en investeringskonto i dit navn, der alene kan bruges til Sparindex
 • et depot i dit navn, der alene kan bruges til Sparindex

Når Saxo Bank har godkendt at oprette dig som kunde, vil du via den oplyste e-mail modtage bruger-ID samt kontonummeret på den investeringskonto henholdsvis depotnummeret på det depot i Saxo Bank, der er tilknyttet til din aftale.

Kundekategori

Sparinvest skal inddele sine kunder i tre kategorier, som er beskrevet i Finanstilsynets bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Sparinvest har i henhold til disse regler kategoriseret dig som detailkunde. Det betyder, at du som kunde har det højeste beskyttelsesniveau i relation til vores salg af finansielle tjenesteydelser/instrumenter til dig.

Investeringsprofil

I forbindelse med indgåelse af Investeringsaftalen, har du fået fastlagt din investeringsprofil. Det betyder, at vi overordnet har afdækket din finansielle situation, tidshorisont, risikovillighed, tabsevne, investeringsformål samt informeret dig om, hvad en Indeksafdeling er.

Din investeringsprofil fremgår af dit investeringsforslag, som er fremsendt til dig af Sparinvest.

Din investeringsprofil er angivet i henhold til en vurdering af dine svar i egnethedstesten, som Sparinvest er forpligtet til at udføre, som led i fastsættelsen af din risikoprofil.

Vi gennemfører ikke løbende en vurdering af din investeringsprofil eller din risiko. Hvis du ønsker en ny investeringsanbefaling, skal du udføre en ny test på Sparindex.

Som kunde kan du vælge at fravige vores investeringsanbefaling. Såfremt du vælger at fravige denne investeringsanbefaling, eller vælger at købe de anbefalede indeksafdelinger udenfor Sparindex platformen, bortfalder vores rådgivningsansvar.

Investeringsrisiko

Investering i værdipapirer indebærer risiko for tab. Omfanget af denne risiko afhænger blandt andet af risikoprofilen i din investeringsprofil.

Investeringen

Såfremt du vælger at gennemføre investeringen gennem Sparindex, kan du handle på baggrund af din investeringsprofil eller du kan fravige vores anbefaling og handle selv. Såfremt du vælger at fravige anbefalingen, bortfalder vores rådgiveransvar.

Prospekter samt central investorinformation for Indeksafdelingerne finder du her på Sparindex.

Det er en forudsætning for investering i Indeksafdelingerne gennem Sparindex, at du har indgået Investeringsaftalen om brug af Sparindex med Sparinvest. Hvis du ikke ønsker at indgå Investeringsaftale med Sparinvest, kan du købe Indeksafdelingerne via dit eget pengeinstitut.

Du skal handle for minimum 200 kr. pr. transaktion.

Når du har foretaget overførsler til din investeringskonto i Saxo Bank, der er tilknyttet Sparindex, kan de ønskede investeringer foretages i samarbejde med Saxo Bank i overensstemmelse med de valg, du træffer i Sparindex.

Når du i Sparindex vælger at sælge dine andele i Indeksafdelingerne helt eller delvist, vil Saxo Bank udføre handelsordren i overensstemmelse med deres gældende ordreudførelsespolitik, som du kan finde her.

Såfremt du vælger at opsige Investeringsaftalen med Sparinvest, kan du ikke foretage nye investeringer via Sparindex. Dine eksisterende investeringer, som ligger i dit depot samt din investeringskonto kan fortsat være hos Saxo Bank, men dette skal du aftale nærmere med Saxo Bank.

SKAT

Dette er en overordnet og kortfattet beskrivelse af reglerne for danske privatpersoners beskatning af afkast af andele i Indeksafdelingerne, når der investeres for frie midler i Indeksafdelinger med minimumsbeskatning:

Gevinst og tab beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Beskatningen afhænger af, om der er tale om en aktiebaseret eller en obligationsbaseret afdeling. Gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst.

Beskatningen af den opgjorte minimumsindkomst samt eventuelle frivillige udlodninger sker efter reglerne i personskatteloven og afhænger af, om afdelingen er obligationsbaseret eller aktiebaseret. Udlodninger fra aktiebaserede afdelinger beskattes som aktieindkomst fra børsnoterede aktier. Udlodninger fra obligationsbaserede afdelinger beskattes som kapitalindkomst. En mindre del af udlodningen kan være skattefri.

Minimumsindkomsten opgøres af Indeksafdelingernes administrationsselskab og meddeles investorerne hvert år i årsrapporten og nyhedsbrevet. Endvidere bliver minimumsindkomsten automatisk indberettet til SKAT.

Beskrivelsen er ikke en fuldstændig eller udtømmende beskrivelse af alle skattemæssige forhold. Beskrivelsen omfatter ikke investorer, der er omfattet af særlige regler, herunder investorer, der er næringsskattepligtige, og den enkelte investor bør søge individuel rådgivning om de skattemæssige forhold.

Beskrivelsen omfatter kun personer der er fuldt skattepligtige til Danmark.

Du skal være opmærksom på, at din beskatning afhænger af din situation. Den kan således ændre sig fremover som følge af lovgivningen eller dine egne forhold.

Hvis du ud fra dine individuelle skatteforhold vurderer, at du har brug for yderligere rådgivning om regnskabs- eller skattemæssige forhold, bør du søge rådgivning hos for eksempel en revisor eller advokat.

Underskrift

Jeg har med min tiltrædelse accepteret denne Investeringsaftale og dens vilkår samt de betingelser og dokumenter, jeg har accepteret og læst på Sparindex.dk.

Aftalen vil efter underskrift blive fremsendt til den af dig anførte e-mail.

Erklæring om anvendelse af flere konti

Saxo Bank tillader, at en kunde åbner flere hovedkonti, og herunder at én af disse konti kan være relateret til SparIndex produktet. Der gøres opmærksom på, at der kan være ulemper ved at have mere end én hovedkonto:

Marginkrav

Hvis en kunde har flere hovedkonti (i modsætning til én hovedkonto med en eller flere underkonti), bør det bemærkes, at sikkerhedsstillelse på én hovedkonto ikke automatisk kan bruges til at dække marginkravene på andre hovedkonti. En kunde kan derfor modtage advarsler om overskridelse af margingrænserne, og stop-out kan evt. udløses, på én hovedkonto, selv om der er overskydende sikkerhed på andre hovedkonti. I henhold til nettingaftalen mellem Saxo Bank og kunden kan sikkerhedsstillelse på én konto dog anvendes til at dække en negativ saldo på enhver af kundens øvrige konti. Ud fra ovenstående anbefaler Saxo Bank, at kunderne udviser forsigtighed ved anvendelse af flere konti.

Renteberegning

Medmindre andet specifik er aftalt, beregnes renter på grundlag af fri kapital på den enkelte konto eller underkonto. Der beregnes således rente af hele den negative fri kapital på en konto, også selv om der er positiv fri kapital på en anden konto. Hvis du har flere konti, kan du derfor risikere at skulle betale renter, selv om din samlede (akkumulerede) fri kapital er positiv. Ud fra ovenstående anbefaler Saxo Bank, at kunderne udviser forsigtighed ved anvendelse af flere konti. Undertegnede anerkender og er indforstået med, at anvendelse af flere konti kan medføre ekstraomkostninger og yderligere handlinger som beskrevet ovenfor. Denne anerkendelse gælder for alle eksisterende og senere konti, herunder underkonti, som kunden måtte åbne i en hvilken som helst valuta.