Brugervilkår for anvendelse af Sparindex

Indledning

Sparindex er en online platform, hvor du kan investere i udvalgte indeksafdelinger.

Sparindex administreres og udbydes af ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg (herefter benævnt Sparinvest), CVR.-nr. 35816399, Normansvej 1, 8920 Randers NV, telefon 36 34 75 00, e-mail: info@sparinvest.dk.

Du skal være 18 år eller derover for at bruge Sparindex, og du kan kun investere frie midler gennem Sparindex.

Når du opretter dig som bruger i Sparindex, bliver du bedt om at give Sparinvest en række oplysninger om dig selv.

Ved at acceptere betingelserne, giver du samtykke til, at Sparinvest må behandle dine oplysninger som beskrevet i afsnittet ”Behandling af dine personoplysninger”.

Aftale om investering gemmen Sparindex

For at gennemføre investeringer gennem Sparindex skal du indgå en investeringsaftale for brug af Sparindex (”Investeringsaftalen”). Disse brugervilkår er en integreret del af Investeringsaftalen. Derudover skal du acceptere prospektet for de indeksafdelinger, som du investerer i.

Investeringsaftalen indgås med ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, CVR-nr. 35816399, Normansvej 1, 8920 Randers NV.

Aftalegrundlaget mellem dig og Sparinvest omfatter følgende dokumenter:

 • Disse Brugervilkår for anvendelsen af Sparindex samt Investeringsaftalen

Sparinvest har indgået aftale med Saxo Bank A/S om udførelse af ordrerne. Alle ordrer gennemføres i overensstemmelse med Saxo Banks almindelige forretningsbetingelser, som gælder i tillæg til vores investeringsaftale for anvendelse af Sparindex.

Ved indgåelse af aftalen etablerer vi en investeringskonto og et depot hos Saxo Bank i dit navn. Det er ikke muligt at oprette konti gennem Sparindex hos andre pengeinstitutter end Saxo Bank.

Digitale dokumenter

Du skal kunne modtage digitale dokumenter fra Sparinvest i en af dig oplyst e-mail, hvor du har aftalt med Sparinvest, at du kan modtage digitale dokumenter.

Du accepterer at modtage alle dokumenter fra Sparinvest digitalt, og at dette har samme retsvirkning, som når du modtager almindelig post.

Behandling af personoplysninger

Når du opretter dig som bruger i Sparindex, bliver du bedt om at give Sparinvest en række oplysninger om dig selv. Sparinvest bliver herefter ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendig for, at Sparinvest kan stille sine ydelser i Sparindex til rådighed for dig. Derudover er behandling af oplysningerne nødvendig for, at Sparinvest kan overholde sine forpligtelser efter hvidvasklovgivningen og den finansielle regulering.

Behandling af dine oplysninger sker på baggrund af et samtykke, som du giver ved at tiltræde Investeringsaftalen med Sparinvest. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til Sparinvest.

Hvem deler vi dine oplysninger med?
Sparinvest overlader dine oplysninger til Saxo Bank, i det omfang dette er nødvendigt for, at Saxo Bank kan oprette en investeringskonto og et depot og gennemføre handler i Sparindex.

Hvilke oplysninger indsamler Sparinvest?
Sparinvest indsamler og behandler følgende oplysninger om dig, når du bruger Sparindex:

 • Navn, postnummer og kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om dine økonomiske – og skattemæssige forhold i det omfang, du afgiver disse oplysninger via Sparindex
 • Billede af legitimationsdokumenter, såsom pas/kørekort og sygesikringsbevis

Hvornår sletter Sparinvest dine oplysninger?
Sparinvest sletter dine oplysninger, hvis du fremsætter anmodning herom, medmindre Sparinvest efter lovgivningen, f.eks. hvidvaskloven, er forpligtet til fortsat at opbevare oplysninger om dig.

Hvis du opsiger din aftale om brug af Sparindex, sletter Sparinvest dine oplysninger efter 3 måneder.

Oplysninger, som Sparinvest er forpligtet til at indsamle som følge af regler i hvidvaskloven, slettes 5 år efter, at du ophører med at anvende Sparindex.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du efter persondataloven en række rettigheder.

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Sparinvests behandling af dine oplysninger. Det betyder, at du kan anmode os om informationer om vores behandling af dine oplysninger og en kopi heraf. Du har også ret til at få transmitteret en kopi af dine oplysninger til en anden virksomhed, hvis dette teknisk muligt.

Du har mulighed for at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger. Vi vil i så fald beslutte, om vi kan imødekomme din indsigelse. Hvis dette er tilfældet, må vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger.

Endelig har du ret til at få slettet, blokeret eller berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder efter persondataloven, kan du kontakte Sparinvest på info@sparinvest.dk.

Klage over vores behandling af dine oplysninger
Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Betaling

Indbetaling og udbetaling af dine midler sker via Saxo Banks betalingsplatform. Du ledes derfor til denne platform ved ind- og udbetalinger.

Du kan overføre penge ved en konto-til-konto overførsel eller ved betaling med Dankort. Du må kun overføre danske kroner til din konto.

Vi anbefaler, at du kontrollerer at både kontonummeret og beløbet er korrekt, før du overfører pengene.

Du har ansvaret for, at du overfører penge til det rigtige kontonummer, og du skal selv kontrollere, at beløbet er korrekt. Du vil modtage en kvittering på Saxo Banks platform, når der indsættes et beløb på din konto. Det indsatte beløb kan derefter anvendes til investering i de(n) valgte indeksafdeling(er), som beskrevet i din Investeringsaftale.

Fortrydelsesret

Du har ikke fortrydelsesret ved brug af Sparindex.

Priser og gebyr

Din personlige investeringsanbefaling fra Sparinvest er gratis. Oprettelsen af investeringskonto og depotkonto hos Saxo Bank er gratis.

Alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med selve investeringen fremgår på Sparindexs hjemmeside og oplyses i forbindelse med din sammensætning af vores investeringsforeninger. Her kan du se et samlet overblik over omkostninger og gebyrer, samt får et overblik over, hvordan disse påvirker dit afkast på investeringen.

Ved gennemførelse af handler gennem Sparindex, betaler du en kurtage svarende til 0,10% dog minimum kr. 25. Kurtagen beregnes af det handlede beløb.

Ændring af brugervilkår

Ved ændring af disse brugervilkår giver vi dig besked på den e-mailadresse, du har oplyst til os. Vi kan ændre brugervilkårene uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for dig. Hvis ikke, får du tre måneders varsel om ændringen.

Hvis du ikke ønsker at acceptere nye brugervilkår, skal du give os besked herom. I et sådant tilfælde anser vi hele Investeringsaftalen for at være ophørt fra det tidspunkt, hvor de nye brugervilkår træder i kraft. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne.

Opsigelse og ophør

Du kan til enhver tid opsige din aftale om brug af Sparindex. I tilfælde af din opsigelse af Investeringsaftalen gennemføres handler, der er sat i gang, før vi har modtaget din opsigelse.

Når du opsiger din Investeringsaftale med os, lukker vi din investeringskonto. Hvis du vil have lukket dit depot hos Saxo Bank, skal du rette henvendelse til Saxo Bank herom her [link]. Vi sælger i den forbindelse dine andele i Sparinvests indeksafdelinger. I den forbindelse vil Saxo Bank forestå udbetaling af provenuet til dig.

Vi kan til enhver tid vælge at ophøre med at udbyde investeringer igennem Sparindex. I dette tilfælde vil aftalen blive opsagt.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold på Sparindex-hjemmesiden tilhører Sparinvest, medmindre andet er særskilt angivet.

Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet må ikke finde sted uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug.

Varemærker eller logoer må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden at vi først har givet skriftligt samtykke hertil.

Ansvar

Medmindre andet er anført i investeringsaftalen eller følger af ufravigelige regler, vil Sparinvest i forbindelse med brug af Sparindex kun være ansvarlig for tab, der kan henføres direkte til fejl og forsømmelser hos Sparinvest.

Ansvar i forbindelse med fejl ved udførelse af ordrer påhviler Saxo Bank.

Sparinvest er ikke ansvarlig for drifts- eller følgetab af nogen art, herunder tidstab og tab af avance.

Sparinvest er ikke ansvarlig for tab som følge af:

 • Afbrydelser i adgangen til Sparindex eller Saxo Banks betalingsplatform,
 • Forsinkelse, forvanskning eller manglende modtagelse af købs- eller salgsordrer,
 • Forvanskninger af data på grund af dårlig eller fejlbehæftede data-forbindelser,
 • At indgangen til Sparindexs server eller en af Sparinvest valgt samarbejdspartner er optaget, således at nye forespørgsler må foretages,
 • Fejl i datatransmissionsforbindelsen som følge af tredjemands indtrængen på en af Sparinvest valgt samarbejdspartner, på datatransmissionsforbindelsen eller i din computer,
 • Komplikationer i din computer,
 • Virusangreb,
 • Tab eller skader på grund af manglende eller fejlagtig corporate actions i et værdipapir, eller
 • Tab eller skader på grund af eventuelle fejl eller mangler i kursinformation, analysemateriale, historisk kursinformation, oplysninger om indholdet af dine depoter og konti, bekræftelser af forskellig art og/eller andre tillægsydelser, som hidrører fra dig.

Sparinvest vil så vidt muligt via Sparindex’s hjemmeside informere om eventuelle forstyrrelser af Sparindex.

Ansvarsfriheden gælder ikke, hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør Sparinvest ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Lovvalg

Betingelserne og enhver tvist, der udspringer af disse betingelser, er underlagt dansk ret og skal behandles ved de danske domstole.

Klage

Hvis du ønsker at klage over Sparindex, kan det ske til Sparinvests klageansvarlige på legal@sparinvest.dk eller på følgende adresse:

Sparinvest
att. Juridisk Afdeling
Kingosvej 1
2630 Taastrup

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller du ikke har modtaget svar fra Sparinvest inden for fem uger efter vi har modtaget din klage, kan du klage over Sparinvest til Ankenævnet for investeringsfonde.

Hvis du ønsker at klage over Saxo Bank bedes du kontakte Saxo Bank A/S’ klageansvarlige afdeling på complaints@saxobank.com eller på følgende adresse:

Saxo Bank A/S
Att: Complaints
Philip Heymans Allé 15
2900 Hellerup

Hvis du ikke er tilfreds med det svar, som Saxo Bank giver dig, kan du klage til Pengeinstitutankenævnet.

Tilsyn

ID-Sparinvest er en filial af Sparinvest S.A. og har tilladelse som investeringsforvaltningsselskab og er under tilsyn af Finanstilsynet som en dansk filial. Finanstilsynet kan kontaktes på e-mail finanstilsynet@ftnet.dk eller på adressen:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
Telefon: 33 55 82 82

Indeksafdelingerne er afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparinvest, som er registreret i Finanstilsynet under FT-nr. 11010 (Investeringsforeningen Sparinvest) og FT-nr. 11189 (Værdipapirfonden Sparinvest).


Sparindex er en del af Sparinvest-koncernen

Sparinvest
Kingosvej 1
DK - 2630 Taastrup

Sparinvest administration
Normansvej 1
DK - 8920 Randers NV

+45 36 34 70 10
  info@sparindex.dk
CVR: 35 81 63 99

De generelle oplysninger på denne side, skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge indeksfonde. Endvidere kan oplysningerne på denne side ikke betragtes som individuel investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning her. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da indeksfondenes værdi enten kan stige eller falde.